Algemene voorwaarden

Samacom biedt leveranciers van diensten/goederen  de mogelijkheid om tegen betaling van een vergoeding de contactgegevens te ontvangen van consumenten en bedrijven ( verder vernoemd als potentiële kopers) die een offerte hebben aangevraagd via één van de websites van Samacom.

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing voor aanbieders van diensten/goederen die via één van de websites van Samacom een samenwerkings overeenkomst zijn aangegaan en voor potentiële kopers die via één van de websites van Samacom op zoek zijn naar een leverancier.

Leveranciers van diensten/goederen en potentiële kopers die gebruik maken van de diensten van Samacom gaan akkoord met deze algemene voorwaarden en erkennen deze te hebben gelezen en geaccepteerd.

Leveranciers van diensten/goederen moeten een geldig en werkend e-mailadres aan Samacom verstrekken. Offerteaanvragen worden  naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.  

Samacom verstuurt aan de Leveranciers van diensten/goederen enkel  offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en sectoren.

Leveranciers van diensten/goederen kunnen bij Samacom een maximum  instellen voor het maandelijks te ontvangen aantal offerteaanvragen. Dit maximum aantal offerte aanvragen zal nooit overschreden worden. Samacom garandeert niet dat dit maandelijkse maximum steeds bereikt wordt.

Samacom verzendt haar offerteaanvragen naar maximaal 4 Leveranciers van diensten/goederen. Offerteaanvragen worden nooit naar meer potentiële aanbieders verzonden.

Leveranciers van diensten/goederen hebben de mogelijkheid een aanvraag tot creditering van een offerteaanvraag indienen en dit onder volgende voorwaarden:

  • Dubbele aanvraag: de aanvraag werd reeds eerder verstuurd naar de leverancier van diensten/goederen en deze werd reeds betaald;
  • Verkeerde contactgegevens: het opgegeven telefoonnummer en/of e-mailadres van de potentiële koper is verkeerd waardoor de leverancier deze niet kan contacteren
  • Verkeerde sector: de offerteaanvraag betreft een andere sector dan deze waarin de Leverancier van diensten/goederen actief is
  • Verkeerde regio: de offerteaanvraag betreft een andere geografische regio dan deze waarin de Leverancier van diensten/goederen actief is

Een onjuiste offerte aanvraag dient steeds binnen de 5 werkdagen na verzending gemeld te worden, waarna Samacom de nodige verificaties zal doorvoeren. Onjuiste offerte aanvragen dienen gemeld te worden via mail aan info@telmacom.be

Leveranciers van diensten/goederen kunnen via de websites van Samacom op ieder moment hun  gegevens wijzigen.  

Leveranciers van diensten/goederen kunnen op ieder moment het maximum gewenste aantal offerteaanvragen aanpassen via de websites van Samacom, met een minimum van 5 offerteaanvragen per maand. Samacom kan niet garanderen dat dit maximum aantal offerteaanvragen bereikt zal worden. Huidige overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis.

De leverancier van diensten/goederen gaat akkoord met betaling van het afgesproken tarief per ontvangen offerteaanvraag.

De tarieven en Algemene Voorwaarden kunnen door Samacom op ieder moment worden aangepast. Samacom zal elke leverancier van diensten/goederen minimaal één maand van te voren inlichten omtrent eventuele aanpassingen. De leverancier van diensten/goederen heeft het recht om binnen één maand aan te geven niet akkoord te gaan met de aanpassing. In dit geval zal de samenwerking worden stopgezet. Indien de leverancier van diensten/goederen niet reageert op de door Samacom aangekondigde aanpassing zal deze als stilzwijgend door de leverancier van diensten/goederen geaccepteerd beschouwd worden.

Samacom verstuurt maandelijks een factuur per e-mail voor de ontvangen offerteaanvragen tijdens de voorgaande maand, met als bijlage een overzicht van de ontvangen offerteaanvragen.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Willebroek tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voormelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd à rato van de intrestvoet die is bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties en dit op het volledige factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 %  van het factuurbedrag (met een minimum van 60 EURO) als schadebeding. Bijkomende kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn hierbij niet inbegrepen

Bij niet-betaling behoudt Samacom zich het recht voor om verdere prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Samacom zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

Samacom behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de andere partij.

Wanneer Samacom tengevolge van overmacht, staking, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De leverancier van diensten/goederen kan op elk moment de samenwerking beëindigen en dit via e-mail of aangetekend schrijven.

De leverancier van diensten/goederen gaat akkoord dat na beëindiging van de samenwerking alle openstaande facturen dienen te worden voldaan.

Samacom is gerechtigd te allen tijde een aanmelding van een leverancier van diensten/goederen zonder vermelding van reden te weigeren. Samacom behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden zonder bericht uit te sluiten van verdere samenwerking.

De leverancier van diensten/goederen  die een offerte aanvraag ontvangt van Samacom mag deze in geen enkel geval doorsturen aan derden. Het doorsturen van offerteaanvragen door een leverancier van diensten/goederen zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 1000 € per doorgestuurde offerteaanvraag.

Samacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kredietwaardigheid van de offerteaanvragers. Samacom biedt enkel een platform om aanbieders en vragende partijen voor bepaalde diensten met elkaar in contact te brengen. Samacom biedt geen enkele garantie voor het aantal binnengehaalde opdrachten.

Alle geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de Nederlandstalige handelsrechtbanken te Mechelen meer bepaald het Vredegerecht van het kanton Willebroek en de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en enkel het Belgisch recht is van toepassing

Terug naar de offerteaanvraag